v2.2.2常见问题

v2.2.2版本常见问题解决办法:

1、附件分类创建失败:服务器内部错误

https://q.crmeb.com/thread/10043

2、虚拟商品下单不送达修复

https://q.crmeb.com/thread/10108

3、自动清除上下级问题

https://q.crmeb.com/thread/10345

4、门店订单流水记录问题

https://q.crmeb.com/thread/10348

5、套餐购买异常

https://q.crmeb.com/thread/10429